Personalise my view
Personalise my view

😊 Personalise my view

We use cookies and third-party to provide a better online experience, including to serve targeted ads. By using our website, you accept our use of cookies and privacy agreement.  Learn more

ADULT MIGRANT ENGLISH PROGRAM

شمو واجد شرایط ھستید

انگلیسی بھتر
زندگی بھتر
درس ھای مفت انگلیسی بلدی افراد تازه وارد

در مورد برنامه انگلیسی بلدی مهاجرین بزرگ سال

 • مطالعه عملی زبان انگلیسی بلدی زندگی، کار و تحصیل در استرالیا می باشد.
 • یاد بگیرند که چگونه به خدمات دولت و جامعه دسترسی داشته باشید.
 • با کسانی که به تازگی به استرالیا نقل مکان کرده اند دوستی کنید.
 • بلدی کار یا تحصیل آماده شنید و بلدی آینده خود برنامه ریزی کنید.

معیارهای واجد شرایط بودن

 • شمو یک ویزه خانواده، متخصص، انسان دوستانه، همسر و یا ویزای موقت تایید شده را دارید. *
 • شمو گپ زدو/ خواندو / نوشتن به زبان انگلیسی نمیتوانید و یا ضرورت به بهبود زبان انگلیسی خود دارید.
 • شمو از ۱۸ سال بزرگتر هستید. بعضی از جوانان مهاجر ۱۵تا-۱۷ ساله نیز ممکن واجد باشد.

*لطفا توجه داشته باشید که ویزای موقت تایید شده، شامل کار و ویزای تعطیلات، تعطیلات و کار و یا ویزه بازدید نمی شود.

گزینه های تحصیل انعطاف پذیر

 • تحصیل تمام وقت یا نیمه وقت در محلات سراسر کوئینزلند.
 • توسط یک معلم خانه داوطلب پشتیبانی در صورت y و یا می توانید تمام وقت حضور نداشت.
 • تحصیل از طریق آنلاین و آموزش از راه دور.

چه را من در صنف یاد میگیرم؟

 • دریک صنف که بلدی سطح زبان انگلیسی شمومناسب باشه شامل شنید.
 • در حالی که شمو درس میخوانید.از طرف مامورین جامعه رابط مو و مدیردوسیه AMEP خود حمایت میشوید.
 • در مورد زبان محل کار استرالیا، فرهنگ و شیوه ها یاد بگیرید.
 • دسترسی اضافی به زبان انگلیسی داشته باشید اگر تحصیل شمومحدود بوده و یا مسائلی که بر توانایی شمو برای یادگیری تاثیر داشته باشد.
 • دسترسی مفت مراقبت از کودکان دروقتیکه که شمو انگلیسی یاد میگیرید (نظربه واجد شرایط بودن).
 • آماده شدن بلدی مصاحبه ها و نوشتن یک رزومه.

 گلیسی تان پرسان کنید.

AMEP and TAFE Queensland logo

The AMEP is funded by the Australian Government Department of Home Affairs. In Queensland, the AMEP is delivered through TAFE Queensland.